Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim

eu

 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu świadczy usługi wsparcia w formie transportu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pacjentów jako utrzymanie trwałości projektu Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim.
Usługi wsparcia rozumiane są jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

 

Projekt „Centrum Usług Środowiskowych  w Powiecie Zgierskim” jest
projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Realizatorami projektu są:
Lider: Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
Partnerzy:
1. Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
2. Gmina Miasta Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Zgierzu
4. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P.
Różańcowej
5. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Cele projektu:
– „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych
ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”
– „Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane
potrzeby w regionie”

Czas realizacji projektu:
marzec 2019 r. – luty 2022 r.

Planowane działania:
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane dla osób
niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, dla mieszkańców miasta Głowno
2. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
4. Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego
5. Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej
6. Praca socjalna
7. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej AOON
8. Wsparcie opiekunów faktycznych
9. Usługi prawne dla osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych
osób niepełnosprawnych

Biuro projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, 95-100
Zgierz pok. 4/5
tel. (42) 715 – 43 – 58, adres e-mail: pcpr@powiat.zgierz.pl
Całkowita wartość projektu : 6 318 904,33 zł
Dofinansowanie 5 643 317,59 zł z następujących źródeł:
– ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 5 370 977,44 zł
ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 272 340,15 zł

——————————————————————————————-


Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy N.M.P Różańcowej jako
partner projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”
realizuje zadanie:

Kompleksowa opieka hospicjum domowego

Opieka Hospicjum w ramach projektu zostanie poszerzona o wsparcie w
postaci doposażenia miejsca zamieszkania chorego w specjalistyczny
sprzęt medyczno-rehabilitacyjny wraz z transportem i jego montażem.
Odbiorcy
Usługa skierowana jest do pacjentów będących pod opieką Hospicjum
Domowego przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II z siedzibą w
Zgierzu.

Okres realizacji projektu
maj 2019 r. – styczeń 2022 r.

 

Do pobrania:

POSTĘPOWANIE NA TRANSPORT

Postępowanie na transport

HARMONOGRAM WSPARCIA

Regulamin CUŚ

Postępowanie na sprzęt medyczny, niemedyczny