eu

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu świadczy usługi wsparcia w formie transportu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pacjentów jako utrzymanie trwałości projektu Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim.
Usługi wsparcia rozumiane są jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

 

 Projekt „Centrum Usług Środowiskowych  w Powiecie Zgierskim” jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Realizatorami projektu są: Lider: Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
Partnerzy: 1. Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
2. Gmina Miasta Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Zgierzu
4. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P.
Różańcowej
5. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Cele projektu:
– „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”
–  „Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie”

Czas realizacji projektu:
marzec 2019 r. – luty 2022 r.

Planowane działania:
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, dla mieszkańców miasta Głowno
2. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
4. Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego
5. Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej
6. Praca socjalna
7. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej AOON
8. Wsparcie opiekunów faktycznych
9. Usługi prawne dla osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych
osób niepełnosprawnych

Biuro projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz pok. 4/5 tel. (42) 715 – 43 – 58, adres e-mail: pcpr@powiat.zgierz.pl
Całkowita wartość projektu : 6 318 904,33 zł
Dofinansowanie 5 643 317,59 zł z następujących źródeł:
– ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 5 370 977,44 zł
– ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 272 340,15 zł


Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy N.M.P Różańcowej jako partner projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizuje zadanie:
Kompleksowa opieka hospicjum domowego.

Opieka Hospicjum w ramach projektu zostanie poszerzona o wsparcie w postaci doposażenia miejsca zamieszkania chorego w specjalistyczny sprzęt medyczno-rehabilitacyjny wraz transportem i jego montażem.

Odbiorcy: Usługa skierowana jest do pacjentów będących pod opieką Hospicjum Domowego przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Zgierzu. Okres realizacji projektu maj 2019 r. – styczeń 2022 r.

 

Do pobrania:

Postępowanie na transport

Harmonogram wsparcia

Regulamin CUŚ

Postępowanie na sprzęt medyczny, niemedyczny

Dostosowanie dla niepełnosprawnych