Wartość projektów

Kwota Dofinansowania

 • Rok 2024 – 1800 zł
 • Rok 2023 – 1 074 496 zł
 • Lata ubiegłe >2023 – 14 743 915 zł

Pozyskane finansowanie zewnętrzne

 • EFRR – 76,7%
 • EFS – 12%
 • PCPR W ZGIERZU – 6,7%
 • PFRON – 3,5 %
 • KFS – 0.5 %
 • Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 0,3 %
 • POPON – 0,2 %
 • STOWARZYSZENIE EZG

Udzielenie finansowania

 • Działalność podstawowa – 82%
 • Kursy szkolenia – 12%
 • Profilaktyka – 6%

Obszar wydatkowanych środków – 2023

Projekty:

Kompleksowa Opieka Pacjenta w Hospicjum

Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum

Wartość projektu:  1 183 844,80   PLN

Kwota dofinansowania z UE:  1 003 844,80   PLN

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenie powiatu zgierskiego oraz podniesienie standardu usług medycznych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej poprzez zagwarantowanie usług pacjentom wykraczających poza standard opieki świadczonej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz objęcie wsparciem rodziny osób niesamodzielnych. Na podstawie obserwacji sytuacji demograficznej i epidemiologicznej dostrzec można systematyczne zwiększenie zapotrzebowania na specjalistyczne usługi w zakresie leczenia chorób nowotworowych i innych kwalifikujących się do leczenia w placówkach paliatywno-hospicyjnych. Pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej w Zgierzu obserwują rosnące zapotrzebowanie usług dla pacjentów i rodzin chorych, którzy w obliczu choroby i cierpienia nie potrafią sami poradzić sobie z tą sytuacją.

Projekt zakłada zrealizowanie zadań:
1. Szkolenia dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych;
2. Opiekun osoby niesamodzielnej;
3. Wsparcie fizjoterapeuty;
4. Usługa transportowa sprzętu dla pacjentów;
5. Wsparcie psychologiczno-psychiatryczne osób wykluczonych społecznie.

W ramach projektu, będziemy mogli zaoferować pacjentom wsparcie otoczenia osoby niesamodzielnej w ramach wielopłaszczyznowych szkoleń, wsparcie ze strony Opiekuna, zatrudnionego w ramach projektu, którego celem będzie odciążenie lub zastąpienie członków rodzin pacjentów w najtrudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Ponadto pacjenci będą mogli skorzystać z usług psychologa i psychiatry na zasadach określonych regulaminem projektu. Wszyscy pacjenci będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt medyczny i rehabilitacyjny przez cały okres realizacji projektu. Czas trwania projektu: styczeń 2022 – wrzesień 2023

Kompleksowa Opieka Pacjenta

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku projekt pn. „Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu” wszedł w okres trwałości.

W związku z powyższym jesteśmy w gotowości do realizowania usług i szkoleń gwarantowanych w projekcie jeszcze przez 4 tygodnie po zakończeniu realizacji projektu tj. do końca stycznia br. Wszelkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 42 715-45-23.

Stowarzyszenie HOSPICJUM im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu

Wartość projektu: 980 000,00   PLN

Kwota dofinansowania z UE: 838 600,00   PLN

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenie powiatu zgierskiego oraz podniesienie standardu usług medycznych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej poprzez zagwarantowanie usług pacjentom wykraczających poza standard opieki świadczonej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i objęcie wsparciem rodziny osób niesamodzielnych.Efektem projektu będzie wsparcie lub zastąpienie opiekunów faktycznych skierowane do pacjentów i jego najbliższego otoczenia.

Z uwagi na rosnące potrzeby w zakresie objęcia usługami Hospicjum Domowego coraz liczniejszej grupy pacjentów przy niskiej, stałej kwocie dofinansowania ze źródeł krajowych tj. Narodowego Funduszu Zdrowia, Wnioskodawca zakłada zrealizowanie trzech głównych zadań w ramach projektu:

1. Szkolenia dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych

2. Opiekun osoby niesamodzielnej

3. Wsparcie fizjoterapeuty

W ramach projektu, będziemy mogli zaoferować pacjentom wsparcie otoczenia osoby niesamodzielnej w ramach wielopłaszczyznowych szkoleń, wsparcie ze strony Opiekuna, zatrudnionego w ramach projektu, którego celem będzie odciążenie lub zastąpienie członków rodzin pacjentów w najtrudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej oraz zwiększenie usług w ramach działalności fizjoterapeuty.

Wszyscy pacjenci, którzy zostaną zarejestrowani w Hospicjum Domowym w Zgierzu otrzymają wsparcie w ramach projektu, które przełoży się na realne podniesienie jakości świadczonych usług.

Czas trwania projektu: styczeń 2019 – grudzień 2021

 

Do pobrania:

Regulamin Projektu

Postępowanie na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

Wynik postępowania

Postępowanie na sprzęt medyczny, niemedyczny i testy PCR

Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu świadczy usługi wsparcia w formie transportu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do pacjentów jako utrzymanie trwałości projektu Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim.Usługi wsparcia rozumiane są jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

 Projekt „Centrum Usług Środowiskowych  w Powiecie Zgierskim” jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Realizatorami projektu są: Lider: Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
Partnerzy: 1. Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
2. Gmina Miasta Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Zgierzu
4. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P.
Różańcowej
5. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Cele projektu:
– „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”
–  „Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie”

Czas realizacji projektu:
marzec 2019 r. – luty 2022 r.

Planowane działania:
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, dla mieszkańców miasta Głowno
2. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
4. Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego
5. Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej
6. Praca socjalna
7. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej AOON
8. Wsparcie opiekunów faktycznych
9. Usługi prawne dla osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych
osób niepełnosprawnych

Biuro projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz pok. 4/5 tel. (42) 715 – 43 – 58, adres e-mail: pcpr@powiat.zgierz.pl
Całkowita wartość projektu : 6 318 904,33 zł
Dofinansowanie 5 643 317,59 zł z następujących źródeł:
– ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 5 370 977,44 zł
– ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 272 340,15 zł

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy N.M.P Różańcowej jako partner projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizuje zadanie: Kompleksowa opieka hospicjum domowego.

Opieka Hospicjum w ramach projektu zostanie poszerzona o wsparcie w postaci doposażenia miejsca zamieszkania chorego w specjalistyczny sprzęt medyczno-rehabilitacyjny wraz transportem i jego montażem.

Odbiorcy: Usługa skierowana jest do pacjentów będących pod opieką Hospicjum Domowego przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Zgierzu. Okres realizacji projektu maj 2019 r. – styczeń 2022 r.

 

Do pobrania:

Postępowanie na transport

Harmonogram wsparcia

Regulamin CUŚ

Postępowanie na sprzęt medyczny, niemedyczny

Budowa Ośrodka Hospicjum

Stowarzyszenie HOSPICJUM im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej realizuje projekt

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu

Wartość projektu:  15 486 044,07  PLN

Kwota dofinansowania z UE:  8 651 044,19  PLN

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenie powiatu zgierskiego, brzezińskiego i łęczyckiego oraz podniesienie standardu usług medycznych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Efektem projektu będzie poprawa warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i jakości dostępu do nich.

Projekt polega na budowie ośrodka hospicjum stacjonarnego, z poradnią medycyny paliatywnej oraz infrastrukturą do obsługi pacjentów hospicjum domowego wraz z wyposażeniem w infrastrukturę niezbędną do realizacji świadczeń opieki paliatywno-hospicyjnej. Należy podkreślić, że w północnej części województwa łódzkiego nie funkcjonuje żaden obiekt realizujący świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej o charakterze stacjonarnym.

Do tej pory Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II realizuje świadczenia w ramach działalności hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej. Jednak potrzeby w tym zakresie są coraz większe a obecna infrastruktura nie spełnia kluczowych wymogów i potrzeb w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Budowany ośrodek hospicjum (o powierzchni ponad 2500 m2) będzie pierwszym w północnej części województwa obiektem tego typu realizującym i zaspokajającym potrzeby mieszkańców w tym zakresie w tej części regionu.

Projekt będzie polegał na poszerzeniu zakresu działalności w sektorze zdrowia i zapewni:

1) ciągłość opieki w zespole opieki paliatywnej, w którym prowadzona będzie opieka w ramach poradni medycyny paliatywnej oraz hospicjum domowego. Hospicjum stacjonarne natomiast stanowić będzie główną bazę i uzupełnienie dla leczenia w poradni medycyny paliatywnej lub hospicjum domowym pacjentów, u których w warunkach ambulatoryjnych nie można osiągnąć satysfakcjonującej kontroli objawów lub pacjentów, którzy są osobami samotnymi, a w skutek choroby stracili zdolność do samodzielnej opieki,

2) utworzenie hospicjum stacjonarnego w podmiocie, który już dysponuje poradnią medycyny paliatywnej i hospicjum domowym zapewni ciągłość i kompleksowość procesu terapeutycznego w jednym podmiocie z możliwością utrzymania kontaktu z tym samym personelem medycznym, zarówno w warunkach domowych, jak i stacjonarnych, czyli przy przenoszeniu pacjenta pomiędzy komórkami działającymi w jednym podmiocie,

3) opieka paliatywna będzie miała charakter działania interdyscyplinarnego, zarówno pod względem rodzaju specjalności medycznych (np. specjalista medycyny paliatywnej, internista, anestezjolog, neurolog, onkolog, urolog itd.) jak i w zakresie włączenia fizjoterapii, pomocy psychologicznej, a także opieki duchowej i środowiskowej (pielęgniarka).

Utworzenie hospicjum stacjonarnego zapewni bezpośredni dostęp do w/w świadczeń.

W związku z powyższym, projekt będzie rozwiązywał główne problemy systemu ochrony zdrowia:

1) długi okres oczekiwania na realizację wybranych świadczeń medycznych – najdłuższy średni czas oczekiwania dla przypadków pilnych zarejestrowano w zakładach/oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych (29 dni) oraz oddziałach medycyny paliatywnej (7 dni), zaś w odniesieniu do przypadków stabilnych średni czas oczekiwania na świadczenia był najwyższy
w zakładach/oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych (56 dni), hospicjach stacjonarnych (33 dni) oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych (29 dni),

2) projekt skierowany jest przede wszystkim do stale rosnącej populacji pacjentów onkologicznych wymagających opieki paliatywnej w warunkach stacjonarnych, domowych i ambulatoryjnych.

Najistotniejszym zdiagnozowanym problemem jest mała liczba poradni oraz późne zgłaszanie się pacjentów (wynikające z funkcjonującego w społeczeństwie stereotypu, że medycyna paliatywna zajmuje się opieką nad chorymi w ostatnich dniach życia) lub po prostu niezakwalifikowanie się do leczenia onkologicznego bądź też niewyrażenie zgody na nie.

Lokalizacja inwestycji:

Zgierz, ul. Parzęczewska 72,72a,72b

Działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią własność Stowarzyszenia Hospicjum
im. Jana Pawła ll, ul. Parzęczewska 70, 95-100 Zgierz.

W budynku objętym projektem znajdzie się hospicjum stacjonarne i dzienne (domowe) z poradnią medycyny paliatywnej. W projektowanym obiekcie znajdą się: 32 łóżka (tj. 30 łóżek w części hospicjum stacjonarnego plus dodatkowe 2 łóżka jako miejsca rezerwowe przejściowe) oraz jedno łóżko w izolatce.

Projekt zakłada, że opieką nad pacjentem zajmować się będzie interdyscyplinarny zespół, składający się z lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy bez wykształcenia medycznego.

Elementami opieki hospicyjnej będzie też terapia zajęciowa. Zaprojektowano także cztery miejsca noclegowe dla osób towarzyszących pacjentom (pomieszczenia grupy wsparcia).

W budynku znajdzie też miejsce administracja Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła ll, prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej.

Budynek w całości zaprojektowany został jako parterowy, niepodpiwniczony. Uwzględniając formę działki i jej lokalizację względem stron świata przyjęto podział budynku na powiązane ze sobą segmenty zawierające wydzielone zespoły funkcjonalne (strefy obejmujące poszczególne funkcje):

 1. Część wspólna z reprezentacyjnym holem wejściowym i kaplicą stanowi centralną cześć obiektu, łącząc ze sobą dwa dziedzińce – wschodni i zachodni. Hol bezpośrednio łączy się z kaplicą, która dzięki rozsuwanym ścianom posiada możliwość powiększenia swojej powierzchni o przestrzeń holu.

 2. Poradnia zlokalizowana została w południowym skrzydle budynku, w bliskości głównego wejścia i stanowi odrębny segment budynku. W jej skład wchodzi poczekalnia, dwa pokoje lekarskie z pokojem zabiegowym oraz sekretariat (medyczny). W tym samym skrzydle budynku mieszczą się recepcja z kartoteką i archiwum oraz pomieszczenia administracyjne.

 3. Hospicjum dzienne to cześć budynku przeznaczona na pobyt pacjentów przebywających w hospicjum stacjonarnym, jak również pacjentów spędzających w hospicjum jedynie część dnia (pacjenci objęci opieką paliatywno-hospicyjną domową). Usługa ta skierowana jest do osób, które z różnych przyczyn nie mogą być otoczone opieką przez całą dobę. Osoby te przywożone są z zewnątrz i spędzają w hospicjum czas do momentu „odebrania” ich przez członków rodziny. W tym czasie pacjenci ci objęci są taką samą opieką jak pacjenci hospicjum stacjonarnego, mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i spotkaniach grup zainteresowań organizowanych w ośrodku. W trakcie pobytu chorzy mogą korzystać z porady lekarskiej, psychologicznej i prawnej, a także duchowej. Świetlica pełni również rolę jadalni, do której posiłki dostarczane są z rozdzielni posiłków.

 4. W obszarze zaplecza szatniowego dla pracowników medycznych oraz wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem zlokalizowano dwa pokoje dla rodzin pacjentów hospicjum stacjonarnego (4 miejsca noclegowe).

 5. Hospicjum stacjonarne (32 łóżka – w tym 30 łóżek + 2 łóżka rezerwowe plus 1 łóżko izolatka) zawiera oddział łóżkowy przeznaczony dla osób w ostatniej fazie choroby, umieszczonych w pokojach 4 osobowych z możliwością podziału ich na dwuosobowe. Pokoje wyposażone są w sanitariaty przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 6. Żywienie – rozdzielnia posiłków zaopatrywana przez firmę cateringową. Posiłki dostarczane i wydawane będą pacjentom przez firmę cateringową na podstawie umowy.

 7. Pozostała część budynku to dział techniczny i obsługa budynku, w skład którego wejdą: punkt apteczny, pro morte, dezynfekcja łóżek, sterylizacja, magazyny bielizny, odpady medyczne, zasilanie.

Odbiór techniczny Poradni Medycyny Paliatywnej oraz wykonawcy na dalszy etap budowy planowany jest na I kwartał 2019 r.

Zakończenie budowy obiektu Hospicjum to III kwartał 2021 r.

Roboty wykończeniowe dla I-etapu budowy Poradni medycyny paliatywnej w Hospicjum w Zgierzu.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu

Dotyczy projektu:
Roboty wykończeniowe dla I-etapu budowy Poradni medycyny paliatywnej w Hospicjum w Zgierzu Umowa nr: 1/PFRON/2018

Opis zadania:
Projekt polegał na wykonaniu robót wykończeniowych Poradni medycyny paliatywnej, która zlokalizowana jest przy ul. Parzęczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu. Do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie,
Stowarzyszenie wybudowało część Ośrodka Hospicjum do stanu surowego zamkniętego. W ramach projektu wykonano roboty wykończeniowe branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Wykonane prace wg grup robót:
1. Roboty budowlane: stolarka i ślusarka, posadzki, tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie;
2. Instalacje elektryczne: rozdzielnie, instalacja oświetleniowa, instalacja SAP;
3. Instalacje sanitarne-instalacje centralnego ogrzewania: rurociągi, armatura, grzejniki, rozdzielacze CO;
4. Instalacje sanitarne-wentylacja i klimatyzacja: układ chłodzący, układy nawiewne, układy wywiewne, układ wyrzutowy, klimatyzacja
5. Instalacje sanitarne-instalacje wodne i kanalizacyjne: instalacja kanalizacji, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji deszczowej.

Roboty rozpoczęto 15 czerwca 2018 roku. Ostateczny termin wykonania robót wykończeniowych: 30 listopada 2018 roku.

Efektem projektu jest zmiana miejsca świadczenia usług zgodnie z zapisami regulaminu konkursu. W wyniku tych działań, Stowarzyszenie ma większe możliwości kontynuowania działalności medycznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym, że Stowarzyszenie wspiera pacjentów zapewniając bezpłatne świadczenia medyczne, dąży do polepszenia stanu zdrowia i kondycji osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wizytom psychologa i fizjoterapeuty, osoby z niepełnosprawnościami mają także możliwość podjęcia rehabilitacji społecznej oraz psychologicznej. Stowarzyszenie Hospicjum oferuje także bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, co przyczynia się do pokonywania barier, a osobom zaangażowanym w opiekę nad chorym, sprzęt ten pomaga w codziennej pielęgnacji i opiece. W związku z powiększeniem się powierzchni do dyspozycji Stowarzyszenia, pojawiła się realna możliwość znacznego zwiększenia liczby posiadanego sprzętu, który może zostać wypożyczony pacjentom, ich członkom rodzin i osobom, które bezpośrednio opiekują się pacjentami. Dostępność nowych pomieszczeń, jak sala konferencyjna, pozwala na zwiększenie oferowanych usług w postaci np. oferty spotkań w ramach grup wsparcia dla członków rodzin lub samych pacjentów.

Zdrowie w Twoich rękach

Zadanie publiczne „Zdrowie w Twoich rękach”

Całkowity koszt realizacji zadania 75 000,00 zł

Kwota dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu 60 000,00 zł

Celem zadania jest edukacja medyczna mieszkańców dotycząca chorób, które znajdują się m.in. w katalogu chorób kwalifikujących do hospicjum.

Grupą docelowa są mieszkańcy powiatu zgierskiego oraz pacjenci hospicjum stacjonarnego, domowego, poradni medycyny paliatywnej ich rodziny (profilaktyka zdrowia psychicznego).

Miejscem realizacji jest Ośrodek Hospicjum.

Planowane działania:

 1. Profilaktyka chorób układu krążenia
 2. Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
 3. Profilaktyka raka skóry
 4. Profilaktyka raka piersi
 5. Profilaktyka raka prostaty
 6. Profilaktyka zdrowia psychicznego
 7. Podstawowy kurs pierwszej pomocy

Bezpośrednim efektem projektu będzie profilaktyka chorób nowotworowych, krążeniowych, sercowych, naczyniowych i psychicznych oraz podniesienie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania projektu maj – listopad 2023 r.

Moc serca, siła ducha.

Całkowity koszt realizacji zadania 2303,00 zł

Kwota dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu 1 800,00 zł

Projekt ” Moc serca, siła ducha.” to inicjatywa skierowana do wolontariuszy oraz pacjentów Hospicjum Stacjonarnego w Zgierzu mająca na celu zintegrowanie pacjentów, wzmocnienie  atmosfery wsparcia, rozmów i wzajemnego zrozumienia. Cykl składający się z sześciu spotkań odbywa się na malowniczym terenie zielonym przy hospicjum, gdzie podstawą jest tradycyjne spotkanie przy wspólnym stole przygotowane przez wolontariuszy z zespołu inicjatywy oraz pozostałych wolontariuszy realizujących wsparcie dla pacjentów w ramach aktualnych porozumień ze Stowarzyszeniem i pacjenci oraz ich rodziny i bliscy mają okazję na nawiązanie relacji, dzielenie się historiami życia oraz wspólną zabawę. Idea tej inicjatywy będzie propagowana wśród wolontariuszy, a także w ramach zespołu psychologiczno-psychiatrycznego hospicjum. Pacjenci zostaną poinformowani o formie i terminach za pomocą przekazu bezpośredniego i dzięki plakatom rozwieszonym na korytarzach hospicjum.

Cele projektu:

Celem projektu jest budowanie poczucia wspólnoty poprzez tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i wsparcia pomiędzy wolontariuszami a pacjentami hospicjum.

Chcąc poprawić nastrój uczestników pragniemy zapewnić pacjentom chwile radości, odwrócić uwagę od codziennych trudności oraz wspierać pozytywne emocje.

Ważnym z punktu widzenia opieki paliatywnej jest umożliwienie pacjentom dzielenia się swoimi historiami z życia lub doświadczeniami. Pracujemy także z pacjentami, którzy chętnie słuchają historii innych pacjentów. Projekt ten jest wyjściem naprzeciw takim oczekiwaniom, stworzeniem komfortowej przestrzeni poza pokojem pacjentów, aby poczuć się na neutralnym gruncie i podnieść poczucie komfortowych warunków do rozmowy.

Czas trwania projektu maj – wrzesień 2024 r.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych