eu

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu” wszedł w okres trwałości.

 

Stowarzyszenie HOSPICJUM im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej realizuje projekt

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu

Wartość projektu:  15 486 044,07  PLN

Kwota dofinansowania z UE:  8 651 044,19  PLN

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenie powiatu zgierskiego, brzezińskiego i łęczyckiego oraz podniesienie standardu usług medycznych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Efektem projektu będzie poprawa warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i jakości dostępu do nich.

Projekt polega na budowie ośrodka hospicjum stacjonarnego, z poradnią medycyny paliatywnej oraz infrastrukturą do obsługi pacjentów hospicjum domowego wraz z wyposażeniem w infrastrukturę niezbędną do realizacji świadczeń opieki paliatywno-hospicyjnej. Należy podkreślić, że w północnej części województwa łódzkiego nie funkcjonuje żaden obiekt realizujący świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej o charakterze stacjonarnym.

Do tej pory Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II realizuje świadczenia w ramach działalności hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej. Jednak potrzeby w tym zakresie są coraz większe a obecna infrastruktura nie spełnia kluczowych wymogów i potrzeb w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Budowany ośrodek hospicjum (o powierzchni ponad 2500 m2) będzie pierwszym w północnej części województwa obiektem tego typu realizującym i zaspokajającym potrzeby mieszkańców w tym zakresie w tej części regionu.

Projekt będzie polegał na poszerzeniu zakresu działalności w sektorze zdrowia i zapewni:

1) ciągłość opieki w zespole opieki paliatywnej, w którym prowadzona będzie opieka w ramach poradni medycyny paliatywnej oraz hospicjum domowego. Hospicjum stacjonarne natomiast stanowić będzie główną bazę i uzupełnienie dla leczenia w poradni medycyny paliatywnej lub hospicjum domowym pacjentów, u których w warunkach ambulatoryjnych nie można osiągnąć satysfakcjonującej kontroli objawów lub pacjentów, którzy są osobami samotnymi, a w skutek choroby stracili zdolność do samodzielnej opieki,

2) utworzenie hospicjum stacjonarnego w podmiocie, który już dysponuje poradnią medycyny paliatywnej i hospicjum domowym zapewni ciągłość i kompleksowość procesu terapeutycznego w jednym podmiocie z możliwością utrzymania kontaktu z tym samym personelem medycznym, zarówno w warunkach domowych, jak i stacjonarnych, czyli przy przenoszeniu pacjenta pomiędzy komórkami działającymi w jednym podmiocie,

3) opieka paliatywna będzie miała charakter działania interdyscyplinarnego, zarówno pod względem rodzaju specjalności medycznych (np. specjalista medycyny paliatywnej, internista, anestezjolog, neurolog, onkolog, urolog itd.) jak i w zakresie włączenia fizjoterapii, pomocy psychologicznej, a także opieki duchowej i środowiskowej (pielęgniarka).

Utworzenie hospicjum stacjonarnego zapewni bezpośredni dostęp do w/w świadczeń.

W związku z powyższym, projekt będzie rozwiązywał główne problemy systemu ochrony zdrowia:

1) długi okres oczekiwania na realizację wybranych świadczeń medycznych – najdłuższy średni czas oczekiwania dla przypadków pilnych zarejestrowano w zakładach/oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych (29 dni) oraz oddziałach medycyny paliatywnej (7 dni), zaś w odniesieniu do przypadków stabilnych średni czas oczekiwania na świadczenia był najwyższy
w zakładach/oddziałach pielęgnacyjno-opiekuńczych (56 dni), hospicjach stacjonarnych (33 dni) oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych (29 dni),

2) projekt skierowany jest przede wszystkim do stale rosnącej populacji pacjentów onkologicznych wymagających opieki paliatywnej w warunkach stacjonarnych, domowych i ambulatoryjnych.

Najistotniejszym zdiagnozowanym problemem jest mała liczba poradni oraz późne zgłaszanie się pacjentów (wynikające z funkcjonującego w społeczeństwie stereotypu, że medycyna paliatywna zajmuje się opieką nad chorymi w ostatnich dniach życia) lub po prostu niezakwalifikowanie się do leczenia onkologicznego bądź też niewyrażenie zgody na nie.

Lokalizacja inwestycji:

Zgierz, ul. Parzęczewska 72,72a,72b

Działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią własność Stowarzyszenia Hospicjum
im. Jana Pawła ll, ul. Parzęczewska 70, 95-100 Zgierz.

W budynku objętym projektem znajdzie się hospicjum stacjonarne i dzienne (domowe) z poradnią medycyny paliatywnej. W projektowanym obiekcie znajdą się: 32 łóżka (tj. 30 łóżek w części hospicjum stacjonarnego plus dodatkowe 2 łóżka jako miejsca rezerwowe przejściowe) oraz jedno łóżko w izolatce.

Projekt zakłada, że opieką nad pacjentem zajmować się będzie interdyscyplinarny zespół, składający się z lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy bez wykształcenia medycznego.

Elementami opieki hospicyjnej będzie też terapia zajęciowa. Zaprojektowano także cztery miejsca noclegowe dla osób towarzyszących pacjentom (pomieszczenia grupy wsparcia).

W budynku znajdzie też miejsce administracja Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła ll, prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej.

Budynek w całości zaprojektowany został jako parterowy, niepodpiwniczony. Uwzględniając formę działki i jej lokalizację względem stron świata przyjęto podział budynku na powiązane ze sobą segmenty zawierające wydzielone zespoły funkcjonalne (strefy obejmujące poszczególne funkcje):

  1. Część wspólna z reprezentacyjnym holem wejściowym i kaplicą stanowi centralną cześć obiektu, łącząc ze sobą dwa dziedzińce – wschodni i zachodni. Hol bezpośrednio łączy się z kaplicą, która dzięki rozsuwanym ścianom posiada możliwość powiększenia swojej powierzchni o przestrzeń holu.
  2. Poradnia zlokalizowana została w południowym skrzydle budynku, w bliskości głównego wejścia i stanowi odrębny segment budynku. W jej skład wchodzi poczekalnia, dwa pokoje lekarskie z pokojem zabiegowym oraz sekretariat (medyczny). W tym samym skrzydle budynku mieszczą się recepcja z kartoteką i archiwum oraz pomieszczenia administracyjne.
  3. Hospicjum dzienne to cześć budynku przeznaczona na pobyt pacjentów przebywających w hospicjum stacjonarnym, jak również pacjentów spędzających w hospicjum jedynie część dnia (pacjenci objęci opieką paliatywno-hospicyjną domową). Usługa ta skierowana jest do osób, które z różnych przyczyn nie mogą być otoczone opieką przez całą dobę. Osoby te przywożone są z zewnątrz i spędzają w hospicjum czas do momentu „odebrania” ich przez członków rodziny. W tym czasie pacjenci ci objęci są taką samą opieką jak pacjenci hospicjum stacjonarnego, mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i spotkaniach grup zainteresowań organizowanych w ośrodku. W trakcie pobytu chorzy mogą korzystać z porady lekarskiej, psychologicznej i prawnej, a także duchowej. Świetlica pełni również rolę jadalni, do której posiłki dostarczane są z rozdzielni posiłków.
  4. W obszarze zaplecza szatniowego dla pracowników medycznych oraz wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem zlokalizowano dwa pokoje dla rodzin pacjentów hospicjum stacjonarnego (4 miejsca noclegowe).
  5. Hospicjum stacjonarne (32 łóżka – w tym 30 łóżek + 2 łóżka rezerwowe plus 1 łóżko izolatka) zawiera oddział łóżkowy przeznaczony dla osób w ostatniej fazie choroby, umieszczonych w pokojach 4 osobowych z możliwością podziału ich na dwuosobowe. Pokoje wyposażone są w sanitariaty przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  6. Żywienie – rozdzielnia posiłków zaopatrywana przez firmę cateringową. Posiłki dostarczane i wydawane będą pacjentom przez firmę cateringową na podstawie umowy.
  7. Pozostała część budynku to dział techniczny i obsługa budynku, w skład którego wejdą: punkt apteczny, pro morte, dezynfekcja łóżek, sterylizacja, magazyny bielizny, odpady medyczne, zasilanie.

Odbiór techniczny Poradni Medycyny Paliatywnej oraz wykonawcy na dalszy etap budowy planowany jest na I kwartał 2019 r.

Zakończenie budowy obiektu Hospicjum to III kwartał 2021 r.

 

Dostosowanie dla niepełnosprawnych