Regulamin przekazywania darowizn na stronie hospicjumzgierz.pl

 • 1. Postanowienia wstępne.
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy parafii N M P Różańcowej z siedzibą w Zgierzu KRS 0000145412. NIP: 7321236632, REGON: 470884035, zwaną dalej Hospicjum usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony http://hospicjumzgierz.pl/ http://hospicjumzgierz.pl/wsparcie/ http://hospicjumzgierz.pl/darowizna/  oraz przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Hospicjum.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony http://hospicjumzgierz.pl w celu przekazania darowizny.
 3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie http://hospicjumzgierz.pl/regulamin/.
 • 2. Zasady przekazywania darowizn na stronie.
 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wsparcie” na stronie http://hospicjumzgierz.pl/darowizna/ Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie http://hospicjumzgierz.pl/darowizna/ odbywa się za pośrednictwem operatora płatności PayPro SA (Przelewy24) https://www.przelewy24.pl/ – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie http://hospicjumzgierz.pl/darowizna/ lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Własna kwota”.
 6. W zakładce http://hospicjumzgierz.pl/wsparcie/ Możesz wybrać produkt, którym chcesz nas wesprzeć następnie dodać go do koszyka wybierając przycisk Dodaj do koszyka. Po dodaniu wybranych produktów wybierz przycisk Koszyk. Aby sfinalizować zakup wybierz przycisk Przejdź do płatności a następnie postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
 • 3. Zwolnienia podatkowe.
 1. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy parafii N M P Różańcowej z siedzibą w Zgierzu jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Hospicjum można odliczyć od dochodu: –  osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),-  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.
 • 4. Reklamacje, zwroty darowizny, reklamacje usług Przelewy24.
 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy jezgłosić do Hospicjum pod adresem: nzopzgierz@interia.pl
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
 3. Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres serwis@przelewy24.pllub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/reklamacje. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro.

PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

 1. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: nzopzgierz@interia.plProsimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Hospicjum
 • 5. Dane Osobowe.
 1. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy parafii N M P Różańcowej z siedzibą w Zgierzu jest administratorem danych osobowych Darczyńców.
 2. Hospicjum zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.
 4. Hospicjum gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny.
 5. Dane osobowe Darczyńców gromadzone są prze okres 5 lat od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).
 6. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Hospicjum znajduje się w Polityce Prywatności. http://hospicjumzgierz.pl/polityka-prywatnosci/

 

 • 6. Postanowienia końcowe.
 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Wpłacając Darowiznę na rzecz Stowarzyszenia za Serwisu Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu.
 3. W sytuacji pytań / wątpliwości prosimy o przesłanie informacji na adres: nzopzgierz@interia.pl
Dostosowanie dla niepełnosprawnych