Roboty wykończeniowe dla I-etapu budowy Poradni medycyny paliatywnej w Hospicjum w  Zgierzu.

Całkowity koszt realizacji Zadania.  710.157,47 zł 

Kwota środków Funduszu przyznana przez Województwo: 380.000,00 zł
Kwota środków Funduszu faktycznie wykorzystana: 355.078,73 zł
Udział innych niż Funduszu źródeł finansowania: 355.078,74 zł

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu

Dotyczy projektu:
Roboty wykończeniowe dla I-etapu budowy Poradni medycyny paliatywnej w Hospicjum w Zgierzu Umowa nr: 1/PFRON/2018

Opis zadania:
Projekt polegał na wykonaniu robót wykończeniowych Poradni medycyny paliatywnej, która zlokalizowana jest przy ul. Parzęczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu. Do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie,
Stowarzyszenie wybudowało część Ośrodka Hospicjum do stanu surowego zamkniętego. W ramach projektu wykonano roboty wykończeniowe branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Wykonane prace wg grup robót:
1. Roboty budowlane: stolarka i ślusarka, posadzki, tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie;
2. Instalacje elektryczne: rozdzielnie, instalacja oświetleniowa, instalacja SAP;
3. Instalacje sanitarne-instalacje centralnego ogrzewania: rurociągi, armatura, grzejniki, rozdzielacze CO;
4. Instalacje sanitarne-wentylacja i klimatyzacja: układ chłodzący, układy nawiewne, układy wywiewne, układ wyrzutowy, klimatyzacja
5. Instalacje sanitarne-instalacje wodne i kanalizacyjne: instalacja kanalizacji, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji deszczowej.

Roboty rozpoczęto 15 czerwca 2018 roku. Ostateczny termin wykonania robót wykończeniowych: 30 listopada 2018 roku.

Efektem projektu jest zmiana miejsca świadczenia usług zgodnie z zapisami regulaminu konkursu. W wyniku tych działań, Stowarzyszenie ma większe możliwości kontynuowania działalności medycznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym, że Stowarzyszenie wspiera pacjentów zapewniając bezpłatne świadczenia medyczne, dąży do polepszenia stanu zdrowia i kondycji osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wizytom psychologa i fizjoterapeuty, osoby z niepełnosprawnościami mają także możliwość podjęcia rehabilitacji społecznej oraz psychologicznej. Stowarzyszenie Hospicjum oferuje także bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, co przyczynia się do pokonywania barier, a osobom zaangażowanym w opiekę nad chorym, sprzęt ten pomaga w codziennej pielęgnacji i opiece. W związku z powiększeniem się powierzchni do dyspozycji Stowarzyszenia, pojawiła się realna możliwość znacznego zwiększenia liczby posiadanego sprzętu, który może zostać wypożyczony pacjentom, ich członkom rodzin i osobom, które bezpośrednio opiekują się pacjentami. Dostępność nowych pomieszczeń, jak sala konferencyjna, pozwala na zwiększenie oferowanych usług w postaci np. oferty spotkań w ramach grup wsparcia dla członków rodzin lub samych pacjentów.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych