Rozstrzygnięcie przetargu z 15.12.2016 roku

W dniu 10 lutego 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu podjął decyzję o rozstrzygnięciu postępowania na roboty budowlane polegające na  „Budowie hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – Etap I Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem fundamentu  pod cały budynek stacjonarnego ośrodka hospicyjnego oraz wykonanie  w stanie surowym zamkniętym  części budynku administracyjno-przychodnianego przy ulicy Parzęczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu”  w trybie konkursu ofert.
Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej w dniach 16 stycznia – 8 lutego 2017 r. stwierdzono, iż ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:  Zakład Remontowo Budowlany „GIPS-SERVICE” Gracjan Robert Staniszewski, 95-100 Zgierz, ul. Kuropatwińskiej 12A  na kwotę 959 711, 98 brutto okres gwarancji 120 miesięcy.
Z uwagi na powyższe zamówienie zostanie udzielone ww. wykonawcy.
Dostosowanie dla niepełnosprawnych